Aringsås arkitektur

Arkitekturen

I Aringsås strävar vi efter en blandad bebyggelse som utformas i enlighet med våra gestaltningsprinciper. Dessa principer håller samman planering och byggnation i området, vilket ger en estetisk harmoni, samtidigt som det skapar förutsättningar för variation inom olika delområden och för att bygga in de hållbara värden som visionen om Aringsås vilar på.

Arkitekturen

Bebyggelse och arkitektur

Aringsås får en blandad bebyggelse i trä med fokus på bostäder; villor, parhus, radhus, lägenheter (hyreslägenheter, bostadsrätter, ägarlägenheter) samt verksamheter och kontor.

Visionen är att Aringsås ska erbjuda en modern, kvalitativ och hållbar arkitektur med enkel och ren design som skapar en spännande miljö i samklang med skogen.

I trähusbyggandet tar vi del av den omfattande kompetens och erfarenhet som finns i regionen – hos Linnéuniversitetet, lokala byggföretag och inom trä- och sågverksindustrin.

Gestaltningsprinciper för Aringsås

Det gemensamma

Den allmänna platsmarken formges i dialog med kommunen. Den ska präglas av en bevarad natur- och skogskänsla. Vägar och gator rör sig organiskt genom området och är företrädesvis lagda med grus. Vägkanterna erbjuder mjuka övergångar mot natur och växtlighet, och kantiga/raka former samt hårdgjorda ytor undviks. 

Gator och vägar gestaltas med så smal sektion som möjligt. Cyklar, bilar och ofta även gående kan samsas på gator inne i området.

Platser och service etableras företrädesvis där det finns naturvärden som kan lyftas fram och förstärkas.

Belysning, möblering av det offentliga rummet och formgivning av kommunal service genomförs med hög kvalitet, och är platsanpassad och unik för Aringsås.

Färgskalan är naturens och lågmäld, med vissa färgklickar för att särskilt markera en allmän plats som då är formgiven med särskilt hög arkitektonisk kvalitet.

Den privata bostaden

Kvartersmarken, bebyggelse samt dess nära miljöer, ska i varje delområde präglas av just den platsens skogsbestånd och naturliga förutsättningar. Övergripande för alla delområden gäller att husen ska placeras in försiktigt i naturen och marken röras i så liten mån som möjligt.

Arkitekturen ska vara i trä och i en färgskala som passar in i naturen med grå, beige, gröna och tränära toner. Taklandskap och fasadgestaltning ska vara varierad och gärna lekfull. Detaljerna präglar arkitekturen i hög grad, och gestaltas med omsorg.

Området ska över tid innehålla en variation av bebyggelse; radhus, parhus, låga flerfamiljshus och blandning av upplåtelseformer; hyres-, bostads-, eller äganderätter.

Trädgårdar/privata platser intill husen är små. Istället är skog och mark gemensam för alla boende och en kvalitet som bevaras för framtida generationer. Det ska gå att ströva genom hela området på kors och tvärs genom bebyggelsen.

Förråd, parkeringsytor och liknande formges i enlighet med samma principer och bland natur. Hårdgjorda ytor och barriärer mot den allmänna platsmarken undviks.

Aringsås vision – bilden presenterar en idé om de värden vi vill bygga in i visionen om Aringsås. Bilden ska ses som en idé och inte en färdig bild av hur planering och bebyggelse kommer att se ut.